top of page

PRIVACYBELEID EASYLOG B.V.

 

1. Algemeen

 

Doelstelling en toepasselijkheid

 

Easylog B.V. (“Easylog”, “wij”, “ons” of “onze”) stelt aan partijen (zoals werkgevers/huis)artsen/[...] (“Verantwoordelijke”) haar website [www.easylog.nu] (“Website”) en online producten (waaronder de Apperto lab App) (“Platform”) (gezamenlijk de “Diensten”) ter beschikking. Daarbij neemt Easylog een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de Verantwoordelijke haar gebruikers (zoals maar niet beperkt tot de werknemers/cliënten/[..] van Verantwoordelijke) (“Gebruiker”) zeer serieus. (Verantwoordelijke en Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als “u” of “uw”).

 

In dit privacy policy (“Privacy Policy”) wordt u inzicht gegeven in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen wanneer u onze Diensten gebruikt, of wanneer u op een andere manier met ons communiceert. Dit Privacy Policy beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de correctie van persoonlijke informatie die over u wordt verzameld via onze Diensten.

 

Omvang Platform en rol Easylog

 

Op het Platform kunnen Verantwoordelijke en Gebruikers gegevens invoeren, verwerken en opslaan. Welke gegevens dit exact betreft is afhankelijk van de door de Verantwoordelijke ontworpen persoonlijke omgeving (“Module”) binnen het Platform.

 

Dit Privacy Policy beoogt een zo breed mogelijk beeld te geven van de persoonsgegevens die door u op het Platform (kunnen) worden verwerkt. Echter is de Verantwoordelijke te allen tijde verantwoordelijk voor de omvang en het soort gegevens die op het Platform (kunnen) worden verwerkt afhankelijk van de door de Verantwoordelijke ontworpen Module. Voor specifieke vragen over de verwerking van gegevens die een Gebruiker in de Module dient op te slaan dient een Gebruiker zich te wenden tot Verantwoordelijke.

 

Akkoord

 

Lees dit Privacy Policy zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt voordat u onze Diensten gaat gebruiken. Door gebruik te maken van (een deel van) de Diensten (waaronder mede wordt verstaan het gebruik van het Platform) als Verantwoordelijke of als Gebruiker verklaart u zich akkoord met dit Privacy Policy.

 

Wijzigingen

 

Easylog behoudt zich het recht voor dit Privacy Policy te wijzigen. We beperken uw rechten onder dit Privacy Policy echter niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De meest actuele versie van dit Privacy Policy kunt u te allen tijde op het Platform en de Website terugvinden. Wij raden u aan regelmatig te controleren of er een geüpdatete versie beschikbaar is.

 

2. Grondslagen

 

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 

 1. toestemming;

 2. uitvoering van een overeenkomst met de Verantwoordelijke;

 3. wettelijke plicht; en

 4. gerechtvaardigd belang van Easylog of een derde.

Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, fraudeopsporing, (misdaad)preventie, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze Diensten, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding.

 

3. PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS VERSTREKT VIA DE DIENSTEN

 

Doeleinden, soort persoonsgegevens en grondslagen.

 

Easylog verzamelt de onderstaande persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Hierbij treft u ook steeds aan welke grondslag van toepassing is op de verwerking.

 

Aanmaken van de Module:

 

Voor het aanmaken van een Module levert de Verantwoordelijke de volgende persoonsgegevens aan:

 • Naam van de organisatie;

 • Adres van de organisatie;

 • Contactgegevens contactpersoon namens Verantwoordelijke (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres);

 • Username en wachtwoord van de gebruikersaccount(s) (“Inloggegevens”) van de door Verantwoordelijke ontworpen Modules;

 

Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Informatieberichten:

Easylog kan de contactgegevens (bedrijfsnaam/naam/emailadres) van een Verantwoordelijke en/of Gebruiker gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen die noodzakelijk zijn om voor de verlening van de Diensten. De Verantwoordelijke bepaalt de frequentie en inhoud van dergelijke informatieberichten voor Gebruikers.

 

Grondslag 2. is van toepassing.

     

Testen en analyses:

 

Easylog gebruikt persoonsgegevens om te analyseren hoe de Verantwoordelijke en de Gebruikers de Diensten gebruiken. Dit omvat ook het gebruik van de persoonsgegevens om fouten en storingen in de Diensten op te sporen en te verhelpen.

 

Grondslag 4. is van toepassing.

 

Gegevensaggregatie:

 

Om de verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken zal Easylog de persoonsgegevens zoveel als mogelijk samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.

 

Grondslag 4. is van toepassing.

 

Naleving van (lokale) wetgeving:

 

Easylog kan, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn om persoonsgegevens van Verantwoordelijke en/of Gebruikers te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in dit Privacy Policy, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel.

 

Grondslag 3. is van toepassing.

 

Fraudeopsporing:

 

Easylog verwerkt persoonsgegevens voor fraudeopsporing en om fraude en misbruik te voorkomen. Als wij een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan u, of dit vaststellen, dan worden persoonsgegevens verwerkt om te voorkomen dat u in de toekomst nog gebruik kunt maken van de Diensten.

 

Afhankelijk van de verwerking is grondslag 3. of 4. van toepassing.

 

Klantenservice:

 

Easylog kan uw persoonsgegevens verzamelen en delen om klantenservice te bieden. Easylog kan bijvoorbeeld (telefonische) verzoeken verzamelen die door de klantenservice worden ontvangen en de gerelateerde antwoorden, tezamen met de andere contactgegevens (naam/emailadres/telefoonnummer) en eventuele overige gegevens van de Verantwoordelijke of Gebruiker. Op deze manier kan Easylog beter reageren op vragen.

 

Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

 

Bewaartermijn

 

Easylog bewaart persoonsgegevens niet langer dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk en toegestaan is om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In ieder geval worden de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van de Module (zoals hierboven beschreven) bewaard zolang de Verantwoordelijke gebruikt maakt van de Diensten. Na afmelding of verwijdering van een individueel gebruikersaccount, worden de persoonsgegevens van de specifieke Gebruiker nog gedurende een periode van maximaal 1 jaar bewaard.

 

4. INFORMATIE DIE EASYLOG  VERZAMELT WANNEER U DE DIENSTEN GEBRUIKT

 

Logbestanden

 

De door Easylog aangeboden Dienst biedt Verantwoordelijke en Gebruikers de mogelijkheid om logbestanden bij te houden. De gegevens die in de logbestanden (kunnen) worden bijgehouden zijn afhankelijk van de inrichting van de Module. Voor deze inrichting is de Verantwoordelijke verantwoordelijk. De volgende (bijzondere) persoonsgegevens kunnen (onder andere) worden opgeslagen in de logbestanden:

 

Persoonsgegevens die (kunnen) worden opgeslagen in logbestanden:

 

 • Unieke logincode bij aanmaken

 • Emailadres

 • Naam

 • Telefoonnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens die (kunnen) worden opgeslagen in logbestanden:

 

 • Medicatiegebruik

 • Slaapgegevens

 • Kwaliteit van leven

 • Handtekening

 

Verantwoordelijkheid voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in logbestanden

 

In het geval wij (bijzondere) persoonsgegevens verwerken en ontvangen van Gebruikers in verband met hun toegang tot en gebruik van ons Platform (“”), hebben wij geen directe relatie met deze Gebruikers. Gebruikers die toegang willen hebben tot hun Gebruikers Informatie of deze willen laten corrigeren of verwijderen kunt u contact opnemen met uw Verantwoordelijke.

 

Wij zullen geen gebruik maken van de Gebruikers Informatie, behalve voor het leveren en ondersteunen van de Diensten voor de Verantwoordelijke. Gebruikers Informatie zal zo lang als nodig is voor de uitvoering van de Diensten worden bewaard.

 

De Verantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor de (bijzondere) persoonsgegevens die Verantwoordelijke en/of Gebruikers invoeren op het Platform. De Verantwoordelijke bepaalt dan ook i) welke gegevens er in de logbestanden opgeslagen en/of verwerkt worden; ii) welke grondslagen er op de verwerking van toepassing zijn; en iii) hoelang de gegevens worden bewaard. Easylog heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de Verwerker.

 

Bewaartermijn

 

De bewaartermijn van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze paragraaf 4 is afhankelijk van de inrichting van de Module door de Verantwoordelijke. Voor vragen hieromtrent kunnen Gebruikers terecht bij de Verantwoordelijke.

 

Verwerken van persoonsgegevens door Easylog voor onderzoeksdoeleinden

 

De Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat Easylog de in deze paragraaf bedoelde (bijzondere) gegevens te allen tijde in een geaggregeerde en anonieme vorm kan verwerken voor onderzoek en/of analyse.

 

5. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN VERANTWOORDELIJKE OF ANDERE DERDEN

 

In de gevallen zoals hieronder opgenomen is het Easylog toegestaan uw persoonsgegevens te delen met derden.

 

Bevoegde autoriteiten:

 

Easylog maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude.

 

Grondslag 4. is van toepassing.

 

Overdracht:

 

Easylog kan uw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van Easylog. Easylog vraagt in dat geval vooraf uw toestemming, indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving.

 

Grondslag 4. is van toepassing.

 

Service providers:

 

Easylog kan uw persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals opgenomen in dit Privacy Policy met service providers waar nodig om de Diensten te verlenen namens Easylog, zoals hosting, data-analyse en opslag, betalingsverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, productontwerp, productdiagnostiek, e-maillevering, creditcardverwerking, auditing, en marketing. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met service providers die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

 

Indien bovenstaande organisaties worden aangemerkt als een verwerker op basis van de toepasselijke privacywetgeving, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt dan alleen plaats op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid.

 

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

 

Onze Diensten worden voor het overgrote deel beheerd en geëxploiteerd vanuit Nederland. Als er toch persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland, dan gebeurt dit alleen naar een derde in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Ontbreekt dit passend beschermingsniveau, dan zorgt Easylog ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden geboden, zoals het sluiten van een EU-modelcontract. Ten tijde van het opstellen van dit Privacy Policy worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met buitenlandse partijen.

 

7. BEVEILIGING

 

Wij proberen er alles aan te doen om uw persoonsgegevens te beschermen. Easylog maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door Easylog beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld HTTPS encryptie, SSL versleuteling en Priveliged Identity Management standaard in alle uitingen van de native app ingericht en in eigen beheer. Verder wordt het Platform continu geüpdatet met de laatste security updates. Het Platform kan links bevatten naar externe websites of mobiele applicaties die beheerd worden door andere ondernemingen. Het is mogelijk dat zij persoonlijke informatie verzamelen van mensen die hun website of mobiele applicatie bezoeken. Easylog kan geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van externe websites en mobiele applicaties en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites of mobiele applicaties.

 

8. UW RECHTEN

 

U heeft op ieder moment het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder (behoudens in het geval dat Easylog op grond van paragraaf 4.2 niet hoeft te voorzien in deze rechten). Daarnaast is het mogelijk dat Gebruikers zelf via het Platform bepaalde gegevens kunnen inzien, wissen of wijzigen. Tenslotte wijzen wij u erop dat u op basis van de Europese privacywetgeving verder nog de volgende rechten heeft:

 

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;

- inzage in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben;

- het laten corrigeren van foutieve gegevens;

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

- intrekken van toestemming; en

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Indien er ondanks onze inspanningen om de juistheid van persoonsgegevens te waarborgen, toch onjuiste informatie is opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

 

9. KLACHTEN

 

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

 

10. CONTACTGEGEVENS

 

In geval van vragen over dit Privacy Policy of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per reguliere post contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Easylog B.V.

Schoolstraat 40a

5561 AH Riethoven

Nederland

KVK: 78297192

Website: [www.easylog.nu] 

Telefoonnummer: [telefoonnummer]

 

11. VERSIE

 

Dit Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 4 november 2020

bottom of page